Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2010

Προτάσεις και Σκέψεις επί των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Πτυχιούχων ΤΕΙ και άλλες περιπτώσεις

Καθ. Δρ. Σωκράτης Ν. Καπλάνης
Πρόεδρος του ΤΕΙ Πάτρας
Επίτ. Διδάκτωρ Παν/μίου Brasov και Pitesti Ρουμανίας
πρ. μέλος των ad hoc επιτροπών της Ε.Ε. για την αξιολόγηση των Πανεπιστημίων και της Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης


Υπό την ιδιότητά μου, ως μέλος της επιτροπής Πρυτάνεων & Προέδρων Τ.Ε.Ι. για την κατάθεση θέσεων, όσον αφορά στα Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι., παρουσιάζω μία γενική επισκόπηση του σύνθετου προβλήματος που αφορά δεκάδες χιλιάδες Πτυχιούχους Τ.Ε.Ι. και Παν/μίων της αλλοδαπής.

Εισαγωγή

1.Το πρόβλημα της έκδοσης πολλών Π.Δ. που αφορούν στα Επαγγελματικά Δικαιώματα Πτυχιούχων ΤΕΙ εκκρεμεί, ως γνωστόν, από το 1984.
Κοινή είναι η εντύπωση, που εκφράζεται και ως πίεση, ότι πρέπει να δοθεί, επί τέλους, λύση με πολιτική ευθύνη, ευαισθησία και δικαιοσύνη.
Δυστυχώς στη χώρα μας ακόμα και για στα αυτονόητα δεν έχουν δοθεί λύσεις, ενώ οι άλλες κοινωνίες της Ευρώπης και όχι μόνον, έχουν δώσει λύση στα ίδια προβλήματα, εδώ και δεκαετίες.

2.Στο πεδίο αυτό έχει αναπτυχθεί, μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων ή ομάδων μια μεγάλη διαμάχη με άσκηση πιέσεων εκατέρωθεν.
Μια προσέγγιση στην επίλυση του πολύπλοκου, ως θα καταδειχθεί προβλήματος, απαιτεί να υιοθετηθούν από όλες τις πλευρές αντικειμενικοί κανόνες, διεθνώς αποδεκτές αρχές και λύσεις, με βάση το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, αξιοκρατία, καθαρή αντίληψη της επικρατούσας κατάστασης, ρεαλισμός και αποφυγή μαξιμαλιστικών τάσεων ή αποκλεισμών.
Πρόταση Ι
3.Ειδικότερα, προτείνεται να ληφθούν υπ`όψιν :

1. Η αρχή της Ισονομίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ όσων κατέχουν Πτυχίο ΑΕΙ που έχει απονεμηθεί από ανεγνωρισμένη Αρχή.

2. Η ελεύθερη μετακίνηση Πτυχιούχων-Επαγγελματιών που επιθυμούν να ασκήσουν επαγγελματικές δραστηριότητες, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε υπό μορφή εξηρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως εάν το επάγγελμα είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο.
Σημείωση. Ο Κώδικας διατύπωσης των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων να είναι χρηστικός για όλα τα επαγγέλματα/ειδικότητες.

3. Η Ποιότητα των επαγγελματικών δραστηριοτήτων κατά αντικείμενο θεμελιώνεται από το περιεχόμενο και το επίπεδο του Προγράμματος Σπουδών, καθώς και από τις Μεταπτυχιακές Σπουδές/Τίτλους και Πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες σε ορίζοντα Δια Βίου Μάθησης, (βλ Ε.Ε.Κ. C111/1 6.5.2008 περί Σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών προσόντων για τη Δια Βίου Μάθηση)

4. Η Ευρωπαϊκή Πρακτική και το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς και των αρχών της Κινητικότητας και των Δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών, τα ζητήματα της Αναγνώρισης, Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής, έχουν αντιμετωπισθεί και ρυθμισθεί αποτελεσματικά και Δημοκρατικά.
Σημείωση: Πρέπει να απεμπλακούμε από τη Λερναία Ύδρα των διαφόρων τύπων Αναγνωρίσεων και να δώσουμε γενική λύση στους χιλιάδες που αγωνιούν.

5. Η πολιτική της ίσης αντιμετώπισης ή των ίσων ευκαιριών μεταξύ Πτυχιούχων ΤΕΙ σε σχέση με όσους είναι ή θα είναι στο μέλλον Πτυχιούχοι με αντίστοιχες σπουδές σε ΑΕΙ του εξωτερικού, έχοντας κάνει μέρος ή το σύνολο των σπουδών τους σε αυτά.

6. Η νομική βάση της Απόφασης C-274/05 του Δ.Ε.Κ.

7. Οι Οδηγίες 89/48/ΕΟΚ, 92/51/ΕΟΚ, 2005/36/Ε.Ε. Οι Ευρωπαϊκοί αυτοί νόμοι εντέλλονται μέτρα και διαδικασίες για αναγνώριση Τίτλων Σπουδών που είναι δεσμευτικές για τα κ.μ. Ωστόσο, η

Ελληνική Διοίκηση υστερεί ή διάκειται αρνητικά, που αποβαίνει σε βάρος χιλιάδων ενδιαφερομένων.

8. Η διαβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με την Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Υπουργών, που αφορά στη θέσπιση του Ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων για τη Δια Βίου Μάθηση.
Είναι μια νέα πολιτική που ανατρέπει την παραδοσιακή αντίληψη που επικρατούσε στη χώρα μας, ως προς τα Επαγγελματικά Δικαιώματα. Η Σύσταση αυτή ζητεί διαφοροποίηση στο ύψος / βάθος επαγγελματικών δραστηριοτήτων, ανάλογα με το Πτυχίο, τον Μεταπτυχιακό Τίτλο ή το Διδακτορικό Δίπλωμα, ενώ το εύρος και η ποικιλία των επαγγελματικών δραστηριοτήτων εδράζεται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

9. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό οι Πτυχιούχοι ΤΕΙ να αντιμετωπίζονται από την Πολιτεία κατά υποδεέστερο τρόπο σε σχέση με τους Πτυχιούχους που παρηκολούθησαν σπουδές σε ΚΕΣ ( Προγράμματα Δικαιοχρήσεως), και οι οποίοι έχουν λάβει Πτυχίο από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Τα αρμόδια όργανα του Υπ. Παιδείας οφείλουν να πράξουν ό,τι πρέπει για να διασφαλίσουν την Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση, βλ ΔΟΑΤΑΠ, ΣΑΕΙΤΤΕ, Π.Δ. 165/2000, www.srpq.gr

10. Τα ΤΕΙ με το ν.2916/2001 και το ν. 3549/07 αποτελούν σκέλος της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας μας. Επομένως, οι Πτυχιούχοι τους θα πρέπει να αντιμετωπισθούν ανάλογα ή αντίστοιχα με τους Πτυχιούχους ή Διπλωματούχους των Πανεπιστημίων τηρουμένων των Ακαδημαϊκών αναλογιών, της εξέλιξης, της επαγγελματικής ωριμότητας και πληρότητας για αντιμετώπιση των απαιτήσεων των έργων για Ασφάλεια, Ποιότητα και Ανταγωνιστικότητα.

Πρόταση ΙΙ
Όλα αυτά συνηγορούν στο να μελετηθεί Γενικός Κώδικας για το πως θα αντιμετωπισθούν ουσιαστικά όλες οι επί μέρους εκκρεμότητες για την Επαγγελματική και Ακαδημαϊκή Αναγνώριση.

4. Οι ενδιαφερόμενοι, μέρος του Επιστημονικού και Τεχνικού κόσμου της χώρας μας και της Ευρώπης γενικότερα, διακρίνονται σε ομάδες,

Α. Πτυχιούχοι ΤΕΙ και Πτυχιούχοι Πανεπιστημίων.
Β. Πτυχιούχοι ΤΕΙ με μέρος των Σπουδών τους σε ΑΕΙ της αλλοδαπής και Μ.Δ.Σ.

Γ. Πτυχιούχοι ΤΕΙ με Μ.Δ.Σ. και Διδακτορικό Δίπλωμα, σε αντιδιαστολή με Διπλωματούχους Πανεπιστημίων , με ή χωρίς Μ.Δ.Σ. και Διδακτορικό Δίπλωμα, που θέλουν να εργασθούν στην Ελλάδα στα πλαίσα τόσο της νομοθεσίας της χώρας μας, όσο και του Ευρωπαϊκού κεκτημένου . Η τελευταία ομάδα βαίνει συνεχώς αυξανόμενη κατά τα τελευταία χρόνια, με προβλήματα στην αναγνώριση.
Όλες αυτές οι ομάδες ζητούν λύση που θα στηρίζεται στην αξιοκρατία, την αντικειμενική κρίση και την εξελισσιμότητα και ωρίμανση του Πτυχιούχου/Διπλωματούχου επαγγελματία.
Στόχος. Να μην αναγκάζεται ο κάθε ενδιαφερόμενος να καταφεύγει σε Δικαστήρια και να ταλαιπωρείται χωρίς να απολαμβάνει αυτών που του αναλογούν και τα διακαιούται.

5. Αυτή ακριβώς είναι η περίπτωση των Πτυχιούχων ΤΕΙ, πολλοί των οποίων έχουν αποκτήσει Μεταπτυχιακό Τίτλο ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα, χωρίς ωστόσο να έχουν τύχει της επαγγελματικής αναγνώρισης αλλά και της αναγνώρισης των Τίτλων τους, ενώ αντίθετα σε άλλες χώρες της Ε.Ε. τα προβλήματα αυτά έχουν λυθεί από την πολιτεία με την αναγνώριση των Τίτλων χωρίς προκαταλήψεις και με βάση τις γενικές αρχές εμπιστοσύνης και συνεργασίας.
Στη χώρα μας μόνον οι Πτυχιούχοι/Διπλωματούχοι των Πανεπιστημίων χαίρουν αυτών των προνομίων, αφού τόσον οι Πτυχιούχοι των ΤΕΙ, όσο και το Επιστημονικό τους προσωπικό, θεωρούνται ex ante Β` Κατηγορίας, καθώς η Κυβέρνηση δεν τους αναθέτει αρμοδιότητες επιτελών, σε αντίθεση με τα μέλη ΔΕΠ των Πανεπιστημίων.
Στη χώρα μας δεν γνωρίζουμε επακριβώς τι πολιτική εφαρμόζεται στο εν λόγω θέμα, ενώ ο κάθε φορέας καλυπτόμενος από την επικρατούσα πολυνομία μπορεί να προβάλει αντιρρήσεις αναγνώρισης με το απλό σκεπτικό διασφάλισης των προνομίων –δικαιωμάτων των μελών του, με βάση παλαιές νομοθεσίες, βλ Απόφαση ΣτΕ 1329 133/03, που ακυρώνει απόφαση του ΤΕΕ να μην αγγράψει στα Μητρώα των μελών του Πτυχιούχους Σχολών Κοινοτικών χωρών.

Πρόταση ΙΙΙ.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω θα πρέπει τα δύο σώματα ΔΟΑΤΑΠ και ΣΑΕΙΤΤΕ με αρμοδιότητες αντίστοιχα την Ακαδημαϊκή και Επαγγελματική Αναγνώριση Πτυχίων, που έχουν απονεμηθεί από χώρες της αλλοδαπής, να ανασυγκροτηθούν , ίσως δε και να ενταχθούν υπό ένα


ενιαίο φορέα, καθώς έχει επέλθει χάος ως προς τις αναγνωρίσεις και χιλιάδες είναι οι αιτούντες και οι διαμαρτυρόμενοι.

Σχόλια:
Η επαγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα ή αλλοιώς η περιγραφή των επαγγελματικών δραστηριοτήτων Πτυχιούχων ΑΕΙ είναι άλλες φορές συνδεδεμένη με την Ακαδημαϊκή αναγνώριση (ΔΟΑΤΑΠ) και σε άλλες με την αναγνώριση μέσω ΣΑΕΙΤΤΕ,(ακριβώς όταν το επάγγελμα είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενο. Εάν αυτό δεν είναι, οι ενδιαφερόμενοι είναι κρεμμάμενοι).

6. Ίδια προβλήματα με την Επαγγελματική αναγνώριση των Πτυχιούχων Μηχανικών αντιμετωπίζουν και οι Πτυχιούχοι των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας, ιδίως των Τμ. Λογιστικής, καθώς δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του Ορκωτού Λογιστή, αν και προβλέπεται από την νομοθεσία, επειδή δεν γίνονται μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
Ακόμη, οι Πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, Οπτικής –Οπτομετρίας, αλλά και Λογοθεραπείας καθώς άλλες ομάδες Πτυχιούχων Πανεπιστημίων, μέσω Υπ. Αποφάσεων ή Π.Δ. που εκδίδονται εμβόλιμα, τους μειώνουν ή αφαιρούν Επαγγελματικά Δικαιώματα.

Η πρόσφατη επέμβαση εις βάρος των Πτυχιούχων ΤΕΙ με το σχέδιο Π.Δ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές δίνει το στίγμα της πολιτικής που ακολουθείται.
Μόνον, όταν ιδρυθεί ένα Επαγγελματικό Επιμελητήριο ή Ινστιτούτο ανά ειδικότητα, θα πάψει η Διοίκηση να επεμβαίνει τεχνητά σε θέματα που δεν είναι η αποκλειστική αρμοδιότητα της, αφού το Υπ Παιδείας εγγυάται μόνον τα της Ποιότητας της παρεχόμενης από τα ΑΕΙ - και όχι μόνον- Εκπαίδευσης.

7. Ωσόσο, μπορεί ένας Πτυχιούχος να μην εντάσσεται σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα με βάση το Πτυχίο του που έλαβε από ΑΕΙ της αλλοδαπής. Εάν με το Πτυχίο αυτό θα ήθελε να εργασθεί ως Δημόσιος Υπάλληλος πχ Καθηγητής στη Μ.Ε. τότε του απομένει μόνον η Ακαδημαϊκή αναγνώριση η οποία μπορεί ακόμα να μην τον δικαιώσει και να τον εντάξει στο 1ο έτος ενός ΑΕΙ ! Ποιά ισονομία και ποιες Αρχές διέπουν τη ζωή των νέων ιδίως όταν δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά ό,τι η Πολιτεία τους αφήνει να κάνουν, δηλ να γίνονται βορρά στο Κεφάλαιο.
Η Οδηγία 2005/36 δεν καλύπτει τον μεγάλο αυτό κλάδο των αιτούντων με αποτέλεσμα χιλιάδες αιτήσεις να εκκρεμούν και οι ενδιαφερόμενοι να ευρίσκονται σε απόγνωση.

Συμπέρασμα.
Ολο αυτό το πλήθος των περιπτώσεων για Αναγνώριση Πτυχίων και συνεπώς και για Επαγγελματική αναγνώριση δείχνει ότι το ζήτημα αυτό δεν αντιμετωπίσθηκε από την Πολιτεία με την πρέπουσα ευθύνη. Αφέθηκαν οι διάφορες ομάδες να πιέζουν για λύσεις που αυτές οι ίδιες προσδιόριζαν με βάση τα μικρο-συμφέροντα της συντεχνίας τους.
Έφθασε η χώρα να είναι το μαύρο πρόβατο στην Ευρώπη γιατί δεν εντάσσει στο νομοθετικό της πλαίσιο τους Ευρωπαϊκούς νόμους.

8. Ακριβώς με το ίδιο πνεύμα αντιμετωπιζόταν το πρόβλημα της Επαγγελματικής αναγνώρισης των Πτυχιούχων ΤΕΙ.

Χιλιάδες μάλιστα από αυτούς είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακών Τίτλων και Διδακτορικών Διπλωμάτων με πολύ περισσότερες και ανώτερες γνώσεις και εμπειρίες από απλούς Πτυχιούχους ή Διπλωματούχους Πανεπιστημίων.
Αντιμετωπίζονται όλοι αυτοί ως Β` κατηγορίας επιστήμονες όπως το ίδιο συμβαίνει και με το Επιστημονικό προσωπικό των ΤΕΙ, το οποίο οι Ελληνικές αρχές το έχουν παραμερίσει, ως εάν άχρηστο, αν και πολλοί από τους επιστήμονες αυτούς κοσμούν επιτροπές στο εξωτερικό.

9. Στο χρονίζον πρόβλημα με τους Πτυχιούχους ΤΕΙ αλλά και με όλους τους Πτυχιούχους που καταθέτουν στοιχεία προσόντων που τους απενεμήθησαν από αναγνωρισμένες αρχές ενός κ.μ της Ε.Ε.
δεν μένει τίποτε άλλο παρα με βάσει το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, την Οδηγία 2005/36, τις αρχές της Διακήρυξης της Bologna που ουσιαστικά θέτει την έννοια του ενός χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ευρώπη, να πορευθούμε χωρίς να ταλαιπωρούμε τους νέους, λόγω των αδυναμιών μας.

Πρόταση IV
Τα Π.Δ. θα πρέπει να δίνουν γενικά τους τομείς επαγγελματικής δραστηριότας πχ μελέτες, επιβλέψεις, κατασκευές κλπ, ενώ το μέγεθος του αντικειμένου εργασιών θα ορίζονται από κοινού για όλους τους Πτυχιούχους-Διπλωματούχους, κατά την έναρξη της Επαγγελματικής δραστηριότητας, η δε εξέλιξη είναι ευθύνη του Επαγελματικού φορέα ή Επιμελητηρίου, υπό ενιαίους κανόνες.


Εννοείται προφανώς ότι Πτυχιούχοι ΑΕΙ μιας ειδικότητας εγγράφονται στο ίδιο Επιμελητήριο το οποίο θα διασφαλίζει την Ποιότητα και ασφάλεια των υπηρεσιών/έργων που τα μέλη του παρέχουν, περιγράφει το επάγγελμα, αλλά και θα φέρει την ευθύνη για τα μέλη του.

Πρόταση V
Θα ήταν μια πραγματική καινοτομία επ`ευκαιρεία της έκδοσης των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων για τους Πτυχιούχους ΤΕΙ, να καταβληθεί προσπάθεια να ζητηθούν αλλαγές στο Καταστατικό πχ του ΤΕΕ ώστε να εγγράφονται ως μέλη του και οι Πτυχιούχοι ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας, βάσει και της απόφασης του ΣτΕ, 1329 1333/03, που αφορά τους Πτυχιούχους από ΑΕΙ της αλλοδαπής με 4-ετείς σπουδές.

10. Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να μελετηθούν για να αντιμετωπισθεί συνολικά το πρόβλημα υπέρ του Κοινωνικού συνόλου, με βάση την Ευρωπαϊκή Πρακτική και τις Οδηγίες, όσον αφορά στην οργάνωση των Σπουδών, την Αναγνώριση και το Επάγγελμα, όπως ακριβώς έπραξαν άλλα κ.μ. πχ Ιρλανδία, Πορτογαλλία, Νορβηγία , Βέλγιο, Ολλανδία , Βρετανία, με τις αλαγές που επιχείρησαν στο Εκπαιδευτικό τους κυρίως σύστημα, (μετά την Bologna).

Σε αντίθετη περίπτωση, θα καταλήξει η υπόθεση αυτή σε μια αρένα αντιπαραθέσεων και καταγγελιών, όπου το κύριο ζητούμενο θα ειναι η Ακαδημαϊκή πληρότητα των Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, καθώς και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν Τμήματα με 1-3 μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ και απονέμουν Πτυχία, τα οποία όταν πρόκειται για Πανεπιστήμια οι Πτυχιούχοι έχουν την ιδια αξία στη βάση του Πτυχίου με αυτούς που είναι Πτυχιούχοι των καταξιωμένων Πανεπιστημίων. Για το Πτυχίο ΤΕΙ δεν συζητούμε αφού δεν τυγχάνει ακόμα της Επαγγελματικής κατά το Κοινοτικό Κεκτημένο Αναγνώρισης.
Η αδυναμία των Ελληνικών Κυβερνήσεων να στελεχώνουν τα ΑΕΙ πριν αυτά λειτουργήσουν και δώσουν Πτυχιούχους κατοπτρίζεται στην επαγγελματική αξιωσύνη των Πτυχιούχων τους. Εάν δεν υπάρχει διαφορά τότε γιατί να υπάρχει και μεταξύ Πτυχιούχων ΤΕΙ και Πανεπιστημίων ?

Η αντιπαράθεση αυτή ίσως να επεκταθεί και στην εργαστηριακή εκπαίδευση, εκεί όπου φοιτητής ασκείται σε θέματα εφαρμογής και οπου τα ΤΕΙ λόγω και της προϊστορίας τους αναθέτουν την εργαστηριακή άσκηση σε μέλη με Μ.Δ.Σ. ή και Δ.Δ. ακόμα, ενώ στα Πανεπιστήμια το έργο αυτό το έχουν αναλάβει οι Μεταπτυχιακοί υπότροφοι.


Πρόταση VΙ
Φθάνουμε λοιπόν στο σημείο της νοικοκυροσύνης της τακτοποίησης ή κανονικοποίησης της Εκπαίδευσης και της σοβαρότητας που πρέπει να διακατέχεται.
Η αξιολόγηση των ΑΕΙ, συνεχής ως προς την διασφάλιση της Ποιότητας των παρεχομένων σπουδών αλλά και της αξιολόγησης προς Ακαδημαϊκή
Πιστοποίηση προβάλλουν ως διεργασίες οι οποίες είναι ανάγκη να ξεκινήσουν οργανωμένα άμεσα.

Στόχος
να συμβάλλουμε για να πάψει η ταλαιπωρία όχι μόνον των χιλιάδων Πτυχιούχων ΤΕΙ, και αυτών με σπουδές που αποδεικνύονται με Πτυχίο από το εξωτερικό, αλλά και αυτής της φήμης του Εκπαιδευτικού μας συστήματος το οποίο θα πρέπει να φθάσει σε υψηλό επίπεδο επιδόσεων ώστε να διακρίνεται παγκοσμίως και να μην αποθέτουμε τα όνειρά μας στις ατομικές διακρίσεις των Ελλήνων Πτυχιούχων.

Πρόταση VΙ
Σύστημα Αξιών και Χρηματοδότησης, Απαγγύλωση των ΑΕΙ από την γραφειοκρατία και εφαρμογή Λογο-απολογιστικής πολιτικής, Αξιολόγηση και οργάνωση της Ανώτατης εκπαίδευσης και των Επαγελματικών φορέων σε ενιαία δομή της Ανώτατης Εκπαίδευσης, για να αντιμετωπισθεί η ανατροπή της από παράγοντες που βλέπουν τα πάντα υπό το πρίσμα της οικονομικής απολαβής, αυτά είναι τα πεδία που προτείνω να ασχοληθούμε.

11. Οι σπουδές στα ΤΕΙ, σύμφωνα με τους νόμους 2916/01 και 3549/07, ανήκουν στην Ανώτατη Εκαπίδευση της χώρας μας και έχουν διάρκεια 4 ετών.
Η προσφυγή του ΤΕΕ στο ΣτΕ κατά του ν.2916/01 που ενέτασσε τα ΤΕΙ στη χωρία των ΑΕΙ της χώρας ακυρώθηκε. Στη συνέχεια με το ν.3549/07
η ανωτατοποίηση των ΤΕΙ διατυπώθηκε και κατά Συνταγματικό τρόπο, ώστε να μην δημιουργηθεί στο εξής πρόβλημα.
Η περιγραφή των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων όπως προκύπτει στα σχέδια των Π. Δ. που ψηφίστηκαν στο ΣΑΤΕ είναι σύμφωνη με την Απόφαση του ΣτΕ, 678/2005, η οποία ακύρωσε το Π.Δ. 318/94, περί των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Τμημάτων Δομικών Εργων, Έργων Υποδομής κλπ, στη βάση του ότι τα Επαγγελματικά Δικαιώματα δεν περιεγράφοντο αναλυτικά, ώστε να εξακριβωθεί ότι δεν ταυτίζονται με τα αντίστοιχα των Διπλ. Μηχανικών.
Τα νέα σχέδια όπως έχουν διατυπωθεί ικανοποιούν την απαίτηση του ΣτΕ, ενώ επί πλέον ικανοποιούν και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

12. Να σημειωθεί, ωστόσο, ότι σύμφωνα με τις Οδηγίες 89/48, 52/91 και 2005/36 δεν υφίστανται διαφορές στα Επαγγελματικά Δικαιώματα μεταξύ Πτυχιούχων με σπουδές 3, 4 ή 5 ετών.
Μεταξύ των ανωτέρω υφίσταται πράγματι Ακαδημαϊκή διαφορά η οποία προβάλλεται στο γεγονός ότι ο Διπλωματούχος , με διάρκεια Σπουδών 5 έτη, έχει δικαίωμα να προχωρήσει για Διδακτορική Διατριβή, ενώ ο Πτυχιούχος ΤΕΙ θα πρέπει να αποκτήσει πρώτα Μ.Δ.Σ. και στη συνέχεια να προχωρήσει, ( βλ και Διακήρυξη της Bologna περί διάρθρωσης σπουδών).

Η διαφορά αυτή θα κατοπτρίζεται και στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων, όπου ο Πτυχιούχος ΤΕΙ με σπουδές 4 ετών θα τοποθετείται στο 6ο επίπεδο , ενώ ο Διπλωματούχος στο 7ο και ο με Διδακτορικό στο 8ο .

Πρόταση VΙΙ
α. Τα ΚΕΚ και ΙΕΚ με μια αναδιάρθρωση της μετα-Λυκειακής Εκπαίδευσης στη χώρα θα δίδουν στους πτυχιούχους τους δικαίωμα ένταξης στο 3ο και 4ο επίπεδο, ενώ στο 5ο θα εντάσσονται κατ`αρχήν όσοι είναι Πτυχιούχοι 3-χρονων σπουδών.

β.Επειδή στο θέμα αυτό υπάρχει ήδη ένα μεγάλο πλήθος περιπτώσεων Πτυχίων, Διπλωμάτων, Μεταπτυχιακών Τίτλων, Διδακτορικών, αλλά και Πιστοποιημένων γνώσεων και δεξιοτήτων, το ζήτημα θα μας απασχολήσει αρκετά ώστε να καταλήξουμε σε πλαίσιο αρχών Πιστοποίησης και Διατύπωσης των Επαγγελματικών Διακιωμάτων μαζί με την Επαγγελματική εξέλιξη των Πτυχιούχων που θα παρουσιάζουν ένα πλούσιο πορτφόλιο προσόντων από Ελλάδα και το εξωτερικό.

γ.Το 2ο σενάριο επίλυσης του προβλήματος είναι η αναδιάταξη των Πτυχιούχων ανά Επιμελητήριο/Ειδικότητα στο οποίο θα έχουν δικαίωμα να εγγραφούν ως μέλη του. Ο καθορισμός των αναλυτικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων και η εξέλιξη στο επάγγελμα είναι ευθύνη του Επαγγελματικού Ινστιτούτου ή «Επιμελητηρίου», βλ. Irish Engineers, μελέτη της FEANI με θέμα «post-Bologna reform in Higher Education».δ. Πράγματι, τα Επαγγελματικά Δικαιώματα θα πρέπει να συναρτώνται κατ`αρχήν με τις ακαδημαϊκές γνώσεις, ( πρώτο Πτυχίο), για την είσοδο στο επάγγελμα, ενώ στη συνέχεια με την Πιστοποίηση των Γνώσεων, (βλ. Τυπική Κατάρτιση ΙΔΒΕ, κλπ) Δεξιοτήτων, εμπειριών μέσω και της Δια Βίου Μάθησης (βλ. αρμοδιότητες ΕΣΥΠ, ν.2327.95), με λήψη Μ.Δ.Σ. Διδακτορικού Διπλώματος, αλλά και Πιστοποιητικών Κατάρτισης, θα γίνεται η εξέλιξη του μέλους στο επάγγελμα.

ε. Εν κατακλείδι, όλα αυτά θα πρέπει να Πιστοποιούνται και να επικυρώνονται από φορέα, όπως πχ για τους Μηχανικούς, ένα διηυρημένο ΤΕΕ.

στ. Το ερώτημα εάν είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε Επαγγελματικά Δικαιώματα αντίστοιχα και ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών και τα έτη εκπαίδευσης η απάντηση είναι,

Ναι, ως προς την συνάρτηση Σπουδών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων,
Οχι, απολύτως, ως προς τα χρόνια σπουδών, αφού τούτο είναι αντίθετο προς τις Αρχές των Οδηγιών και ιδίως της 2005/36.

ζ. Βέβαια, δεν είναι ξένο κατά τις συζητήσεις το θέμα ότι τα Επαγγελματικά Δικαιώματα έχουν άμεση σχέση με την Ακαδημαϊκή πληρότητα των Τμημάτων των Παν /μίων και ΤΕΙ.
Μάλιστα η μια πλευρά προκαλεί την άλλη για το Επιστημονικό Προσωπικό που διαθέτει.
Θεωρούμε ότι συζητήσεις αυτού του τύπου δρουν ενάντια στα συμφέροντα της χώρας και των Πτυχιούχων/Διπλωματούχων και Επαγγελματιών.
Στόχος όλων μας είναι πως με ένα πλαίσιο Διασφάλισης της Ποιότητας στην Εκπαίδευση θα βελτιώνουμε συνεχώς την επίδοση και απόδοση των ΑΕΙ της χώρας.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails