Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2015

Παράταση προθεσμίας πιστοποίησης Ενεργειακών Επιθεωρητών εως 30 Ιουνίου 2016.Tο τελικό κείμενο του ψηφισθέντος πλέον νομοσχεδίου, και συγκεκριμένα, τα σημεία που αφορούν στους ενεργειακούς επιθεωρητές και στα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης:
Άρθρο 33
Παράταση προθεσµίας πιστοποίησης ενεργειακών επιθεωρητών
Η προθεσµία του εδαφίου β΄ της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177), που προστέθηκε µε την παράγραφο 1 του ν. 4178/2013 (Α΄ 174), παρατείνεται από 30 Ιουνίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016. Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδίδονται κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα θεωρούνται έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια.
Άρθρο 58
Τροποποιούµενες διατάξεις
3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β΄ 407/9.4.2010) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κάθε συµβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να µνηµονεύσει στο συµβόλαιο τον αριθµό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσηµο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε µίσθωση ακινήτου, ο αριθµός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρµογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων (www.gsis.gr).»

Η έκδοση του σχετικού ΦΕK.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails