Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

Αυστηροί έλεγχοι για τους μηχανικούς

Απο το Βήμα
Της Μάρνυ Παπαματθαίου
21/01/2010

Θα εγγράφονται στο ΤΕΕ μόνο αν έχουν λάβει τα επαγγελματικά δικαιώματα από τη χώρα που πήραν το πτυχίο τους

Μόνο αν έχουν λάβει τα επαγγελματικά δικαιώματα του επαγγελματία μηχανικού και έχουν εγγραφεί στις αντίστοιχες επιστημονικές ενώσεις της χώρας από την οποία πήραν το πτυχίο τους θα μπορούν να εγγραφούν στα μητρώα του Τεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ) ώστε να εργαστούν στην Ελλάδα ως ισότιμοι των αποφοίτων των ελληνικών πανεπιστημίων οι πτυχιούχοι μηχανικοί ιδιωτικών κολεγίων που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Ακόμη και αν έχουν εργαστεί νόμιμα όμως στη χώρα από την οποία πήραν το πτυχίο τους, οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους για αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στο αρμόδιο συμβούλιο του υπουργείου Παιδείας είναι πιθανόν να κληθούν σε δοκιμασία επάρκειας ή να αναγκαστούν να κάνουν κάποια πρακτική άσκηση από την ηγεσία του ΤΕΕ προκειμένου να τους εγγράψει στα μητρώα του.

Αυτά προβλέπει, μεταξύ άλλων, για το επάγγελμα των μηχανικών το προεδρικό διάταγμα του υπουργείου Παιδείας που έχει σταλεί για επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οπως είναι γνωστό, με το προεδρικό διάταγμα ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο της χώρας μας η κοινοτική Οδηγία για τα επαγγελματικά δικαιώματα που αφορά πρωτίστως τους αποφοίτους ιδιωτικών κολεγίων. Για τα επαγγέλματα των μηχανικών ειδικά είχε γίνει μεγάλη συζήτηση τα προηγούμενα χρόνια, καθώς η διοίκηση του ΤΕΕ αντιδρούσε στην αναγνώριση ξένων διπλωματούχων μηχανικών, οι οποίοι υστερούσαν σε διάρκεια σπουδών από τους αποφοίτους των ελληνικών Πολυτεχνείων ή είχαν πραγματοποιήσει μέρος των σπουδών τους σε ιδιωτικό κολέγιο στην Ελλάδα.

Εκτός από τα επαγγέλματα για τα οποία προβλέπεται αυτόματη αναγνώριση με βάση το άρθρο 21 του προεδρικού διατάγματος (επαγγέλματα υγείας και αρχιτεκτόνων), για όλα τα άλλα ισχύουν οι προβλέψεις του γενικού συστήματος αναγνώρισης των τίτλων εκπαίδευσης που αναφέρονται στα άρθρα 10 έως 15 του προεδρικού διατάγματος (η αναγνώριση των τίτλων εκπαίδευσης και των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων γίνεται για τις περιπτώσεις των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων).

Για τα τεχνικά επαγγέλματα και αυτά της γεωργίας στο παράρτημα VΙΙΙ του προεδρικού διατάγματος περιλαμβάνεται ένας μακρός κατάλογος των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σε αυτόν περιλαμβάνονται 42 επαγγέλματα από τα οποία 19 αντιστοιχούν στην Ελλάδα σε πανεπιστημιακές σπουδές, τρία σε σπουδές επιπέδου ΤΕΙ και τα υπόλοιπα σε σπουδές επιπέδου ΙΕΚ ή ΤΕΕ (τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης δευτεροβάθμιας ή και μεταδευτεροβάθμιας). Ειδικότερα, τα επαγγέλματα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο αυτόν και αντιστοιχούν σε πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι τα ακόλουθα: πολιτικός μηχανικός, αγρονόμοςτοπογράφος μηχανικός, ελεγκτής τεχνικού ελέγχου οχημάτων, ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρολόγος μηχανικός και τεχνολογίας υπολογιστών, μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής, ηλεκτρονικός μηχανικός και μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανικός παραγωγής και διοίκησης, μηχανολόγος μηχανικός, μηχανολόγος και αεροναυπηγός μηχανικός, μηχανολόγος μηχανικός βιομηχανίας, ναυπηγός μηχανολόγος μηχανικός, χημικός μηχανικός, μεταλλειολόγος μεταλλουργός μηχανικός, μηχανικός ορυκτών πόρων, μηχανικός περιβάλλοντος, μηχανικός διαχείρισης ενεργειακών πόρων, μηχανικός χωροταξίας- πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Αυτά που αντιστοιχούν σε ΤΕΙ είναι μόνο τρία - υπομηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, τεχνολόγος- μηχανολόγος, τεχνολόγος- μηχανικός. Γ ια την αναγνώριση λοιπόν των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των ειδικοτήτων των μηχανικών, αυτοί που έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό και έχουν πανεπιστημιακό πτυχίο τριετούς τουλάχιστον διάρκειας θα πρέπει να απευθύνονται στο αρμόδιο- υπό σύσταση- συμβούλιο του υπουργείου Παιδείας, δηλαδή το ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων). Με την αίτησή τους θα πρέπει, εκτός από το πτυχίο τους, να υποβάλλουν και τη βεβαίωση για το ότι έχουν επαγγελματικά δικαιώματα μηχανικού σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Απόδειξη για την κτήση του επαγγελματικού δικαιώματος του μηχανικού σε μια χώρα της ΕΕ μπορούν να λαμβάνουν από τις εκεί αρμόδιες αρχές (αρμόδια υπουργεία, επιμελητήρια κ.ά.) Οι αρμόδιες για τα επαγγελματικά δικαιώματα ενώσεις, επιμελητήρια, υπηρεσίες υπουργείων κτλ. είναι δυνατόν να τροποποιούνται αναλόγως προς τις μεταβολές της νομοθεσίας στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες της ΕΕ. Για παράδειγμα, στα τεχνικά επαγγέλματα τα οποία η Ελλάδα θεωρεί «νομοθετικά ρυθμιζόμενα» δεν περιλαμβάνεται ο αεροναυτικός μηχανικός και οι ειδικεύσεις του ενώ περιλαμβάνεται ο ναυπηγός.

Να υπενθυμίσουμε ότι η ευρωπαϊκή Οδηγία, η οποία ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο, δεν εκδόθηκε μόνο για τους αποφοίτους των κολεγίων, αλλά και για όλους τους ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι έχουν αποκτήσει επαγγελματικό δικαίωμα σπουδάζοντας σε μια χώρα της ΕΕ και θέλουν να συνεχίσουν στην Ελλάδα.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails