Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Η Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΚΑ για το 20-20-20

Απο το Energy press.gr
15/09/2010

Υπεγράφη από το ΥΠΕΚΑ η Υπουργική Απόφαση για την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στον χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται όρια για την εγκατεστημένη ισχύ ανά τεχνολογία για το 2014 και το 2020. Στα όρια αυτά δεν περιλαμβάνονται μεγάλες επενδύσεις που εντάσσονται στη διαδικασία του fast track.

Η αναλογία της εγκατεστημένης ισχύος και τα όρια εγκατεστημένης ισχύος ανά τεχνολογία προβλέπεται ότι θα επανεξεταστούν στο μέσο της τετραετίας, δηλαδή το 2012, οπότε μπορεί να αναθεωρηθούν ανάλογα με την πορεία υλοποίησης των επενδύσεων και την ανάπτυξη του εθνικού δικτύου.
Ειδικότερα και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση εξειδίκευση για τη συμμετοχή των ΑΠΕ ανά κατηγορία, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2020 έχει ως εξής:

- Υδροηλεκτρικά: 4.650 MW (3.237 MW σήμερα)

α. μικρά (0-15 MW) 350 MW

β. μεγάλα (>15 MW) 4.300

- Φωτοβολταικά: 2.200 MW (από 184 MW σήμερα)

- Ηλιοθερμικά: 250 MW (0 MW σήμερα)

- Αιολικά (περιλαμβανομένων offshore): 7.500 MW (έναντι 1.327 MW σήμερα)

- Βιομάζα: 350 MW (20 MW σήμερα)

Η υπουργική απόφαση προβλέπει ότι ειδικά από τα 2.200 MW φωτοβολταϊκών, τα 500 ΜW θα είναι «κλειδωμένα» μέχρι το 2014 για τους επαγγελματίες αγρότες και τα 200 MW για εγκαταστάσεις σε κτίρια και στέγαστρα. Tο 2020 τα «κλειδωμένα» MW αυξάνονται αντιστοίχως σε 750 και 350.

Σχετικά με την δυνατότητα άρσης της διαδικασίας αδειοδότησης η απόφαση προβλέπει τα εξής:

1. Πριν την αναθεώρηση της παρούσας, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη της περίπτωσης β) της παρ.3 του άρθρου 1 του ν.3468/2006, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.3851/2010, είναι δυνατόν να αναστέλλεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η διαδικασία αδειοδότησης ανά τεχνολογία ή/και ανά κατηγορία παραγωγού. Η απόφαση εκδίδεται μετά από στάθμιση δεδομένων, βάσει των οποίων εκτιμάται ότι τα όρια ισχύος του πίνακα του άρθρου 1 θα υπερκαλυφθούν συντομότερα από τον χρονικό ορίζοντα αναφοράς τους, που προκύπτει από τον ίδιο πίνακα. Τα δεδομένα αυτά σχετίζονται ιδίως με: α) το ρυθμό υποβολής των αιτήσεων β) τη συνολική ηλεκτρική ισχύ αιτήσεων για τις οποίες έχει καταστεί δεσμευτική η προσφορά σύνδεσης και τον ηλεκτρικό χώρο που τούς αντιστοιχεί και γ) τον ρυθμό υλοποίησης των έργων.

2. Η απόφαση της παραγράφου 1 εκδίδεται μετά από εισήγηση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. του άρθρου 20 του ν.3468/2006, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Για τον σκοπό αυτό η Υπηρεσία Α.Π.Ε., υπολογίζει κάθε δύο μήνες, βάσει των στοιχείων που διαθέτει, την συνολική ισχύ των σταθμών που λειτουργούν, αυτών που διαθέτουν άδεια εγκατάστασης, αυτών για τους οποίους έχει εκδοθεί δεσμευτική προσφορά σύνδεσης, καθώς και αυτών που έχουν υπογράψει συμβάσεις σύνδεσης και συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τους αρμόδιους διαχειριστές, προκειμένου να εκτιμήσει την ενδεχόμενη υπερκάλυψη των ορίων ισχύος του πίνακα του άρθρου 1. Τα στοιχεία ανά τεχνολογία και κατηγορία κατά τα ανωτέρω, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Α.Π.Ε.

3. Από τη δημοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 αναστέλλεται α) η υπογραφή συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τον αρμόδιο διαχειριστή για τις εκκρεμείς αιτήσεις της τεχνολογίας ή της κατηγορίας παραγωγού για την οποία εκδόθηκε η απόφαση αναστολής και β) η υποβολή νέων αιτημάτων στις αρχές αδειοδότησης για τις παραπάνω τεχνολογίες ή κατηγορίες παραγωγών.

4. Η ισχύς των έργων που έχουν ενταχθεί σε διαδικασία ταχείας αδειοδότησης (fast track) κατά την έννοια του άρθρου 9 του ν.3775/2009, όπως αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, δεν συνυπολογίζεται κατά την εκτίμηση της ενδεχόμενης υπερκάλυψης των ορίων ισχύος του πίνακα του άρθρου 1. Τα έργα αυτά δεν υπόκεινται σε διαδικασίες αναστολής, ανεξαρτήτως τεχνολογίας ή κατηγορίας παραγωγού.

5. Κατά τη διαδικασία της αναθεώρησης είναι δυνατή, κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας, η άρση της αναστολής υπογραφής συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και υποβολής αιτήσεων, εφόσον μετά από νέα εκτίμηση των δεδομένων κριθεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης για την τεχνολογία ή την κατηγορία τεχνολογίας ή παραγωγών για την οποία είχε εκδοθεί απόφαση αναστολής. Στην περίπτωση αυτή, προτεραιότητα για την υπογραφή σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας έχουν οι αιτήσεις των οποίων η διαδικασία είχε ανασταλεί.

Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα άρσης της αναστολής εξετάζεται εκ νέου ανά διετία στο πλαίσιο της αναθεώρησης κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 1 του ν.3468/2006, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.3851/2010.

Ολόκληρη η Υπουργική Απόφαση

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails