Παρασκευή, 25 Απριλίου 2014

Τροποποίηση Εγκυκλίου απο Μιχάλη Παπαδόπουλο

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η Τροποποίηση της Εγκυκλίου Οικ.13929/99/11-03-2014 από τον Υφυπουργό ΥΠΟΜΕΔΙ κο Μιχάλη Παπαδόπουλο (ΦΕΚ 953 Β΄ 15.4.2014).
Θυμίζουμε ότι ο κος Παπαδόπουλος έδωσε άμεσα εντολή για τροποποίηση των διατάξεων της Εγκυκλίου, μόλις ενημερώθηκε από την ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε στις 26/3.

Χαρακτηριστικά η τροποποίηση αναφέρει:

 

1.            Αντικαθίσταται, όπου αναφέρεται στις διατάξεις του υπ’ αριθμ. 465/1970 (Α΄ 150) Βασιλικού Διατάγματος, όπως ισχύει και των υπ’ αριθμ. 1224/1981 (Α΄ 303), 595/1984 (Α΄ 218), 78/1988 (Α΄ 34), 455/1976 (Α΄ 169) και 79/2004 (Α΄ 62) Προεδρικών Διαταγμάτων, όπως ισχύουν, καθώς επίσης και της υπ’ αριθμ. Οικ. 13935/930/12−3−2014 Απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 674), η φράση «Διπλωματούχου ή Τεχνολόγου Μηχανικού», από τη φράση «Μηχανικού Π.Ε. ή Μηχανικού Τ.Ε.».


2.             Η μελέτη στην οποία καταγράφεται η υφιστάμενη κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος και εκτιμάται η αναμενόμενη στάθμη θορύβου και κραδασμών από τη λειτουργία συνεργείου – φανοποιείου, στην οποία προτείνονται συγκεκριμένα μέτρα αντιθορυβικής – αντικραδασμικής προστασίας με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά και υπολογισμούς, ώστε να μην υπάρχει υπέρβαση των τιθέμενων ορίων θορύβου που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/1981, όπως ισχύει, η υποβολή της οποίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας συνεργείου – φανοποιείου, σύμφωνα με τη παράγραφο 4δ του άρθρου 15 του υπ’ αριθμ. 78/1988 (Α΄ 34) Προεδρικού Διατάγματος, όπως ισχύει, δύναται να συντάσσεται, υπογράφεται και σφραγίζεται, εκτός από τον κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό Π.Ε. και από τον κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό Τ.Ε.

3.            Η μελέτη η οποία περιγράφει το επιλεγόμενο σύστημα αντιρύπανσης, για τη λειτουργία συνεργείου –βαφείου, από την οποία προκύπτει ότι επιτυγχάνεται κατακράτηση των διαλυτών τουλάχιστον στα ποσοστά που αναφέρονται στη παράγραφο 6 του άρθρου 9 του υπ’ αριθμ. 78/1988 (Α΄ 34) Προεδρικού Διατάγματος, όπως ισχύει, η υποβολή της οποίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της Βε βαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας συνεργείου – βαφείου, σύμφωνα με τη παράγραφο 4ε του άρθρου 15 του υπ’ αριθμ. 78/1988 (Α΄ 34) Προεδρικού Διατάγματος, όπως ισχύει, δύναται να συντάσσεται, υπογράφεται και σφραγίζεται, εκτός από τον κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό Π.Ε. και από τον κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό Τ.Ε.

4.            Οι μελέτες: α) μηχανικού εξαερισμού του χώρου του στεγασμένου σταθμού, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 17 του Π.Δ. 455/1976, όπως ισχύει και, β) του συστήματος καταιονισμού ύδατος και αυτόματης ανίχνευσης εστίας πυρός των αιθουσών στάθμευσης, καθώς επίσης και ο Προϋπολογισμός δαπάνης των ανωτέρω εγκαταστάσεων, στη περίπτωση τοποθέτησης σε έναν, υπό αδειοδό τηση, στεγασμένο σταθμό, ανυψωτικών μηχανημάτων για την πλύση και λίπανση αυτοκινήτων, ή στη περίπτωση εγκατάστασης, σε αυτόν, μηχανικού εξαερισμού ή εγκατάστασης συστήματος καταιονισμού ύδατος ή αυτόματου ανιχνεύσεως εστίας πυρός, οι υποβολές των οποίων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας στεγασμένου σταθμού επιβατικών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τη παράγραφο 5 του άρθρου 23 του υπ’ αριθμ. 455/1976 (Α΄ 169) Προεδρικού Διατάγματος, όπως ισχύει, δύνανται να συντάσσονται, υπογράφονται και σφραγίζονται, εκτός από τον κατά νόμο υπεύθυνο  Μηχανικό Π.Ε. και από τον κατά νόμο υπεύθυνο Μηχανικό Τ.Ε.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails