Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Μόνο τα Πανεπιστήμια και όχι τα ΤΕΙ αναγνωρίζει ως ΑΕΙ το υπ. Παιδείας στο Πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή-Τι απάντησε το υπ. Παιδείας

Απο το Esos.gr
27/04/2010

Οι συντάκτες του πολυνομοσχεδίου ή έχουν άγνοια ότι τα ΤΕΙ είναι ΑΕΙ ή από κεκτημένη ταχύτητα χαρακτηρίζουν ως ΑΕΙ μόνο τα Πανεπιστήμια και όχι και τα ΤΕΙ.


Διαβάστε παρακάτω τον διαχωρισμό που κάνει το υπ. Παιδείας των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ:Αρθρο 36
Θέματα των
Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι.
1. Στην υπ' αριθμ. 679/1996 κοινή υπουργική απόφαση
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. Β1/819 απόφασης «Σύσταση
Ειδικών Λογαριασμών για τη χρηματοδότηση Ερευνητικών Έργων και σχετικών
Υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων που εκτελούνται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα ή Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας»» (Β΄ 826), όπως
κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (Α΄ 156), επέρχονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις:

Άρθρο 37
Λοιπά θέματα των Α.Ε.Ι.
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2α του άρθρου 2 του ν. 2083/1992
αντικαθίσταται ως εξής: «Στη Σύγκλητο συμμετέχουν επίσης και εκπρόσωποι των
μελών Δ.Ε.Π. σε αριθμό ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) των τμημάτων του
πανεπιστημίου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι μικρότερος του έξι (6) ούτε όμως
μεγαλύτερος από τον αριθμό των τμημάτων του πανεπιστημίου.» Το τέταρτο
εδάφιο της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής: «Οι εκπρόσωποι των
μελών Δ.Ε.Π. ορίζονται από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. κάθε τμήματος, τα
οποία καλούνται προς τούτο σε ειδική συνεδρίαση, εκ περιτροπής κατ' έτος, με
σειρά την οποία καθορίζει ο πρύτανης ανά τμήμα και βαθμίδα, ώστε κατά τη
διάρκεια της θητείας να υπάρχει εκπροσώπηση κάθε τμήματος και κάθε
βαθμίδας τουλάχιστον μία φορά.»
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται
αναλόγως και στα Τ.Ε.Ι.


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Τo esos.gr έλαβε από το Γραφείο Τύπου του υπ. Παιδείας την ακόλουθη διευκρινιστική απάντηση:

* Στο άρθρο 36, στην παράγραφο 1, όπως εύκολα μπορεί να διακρίνει κανείς η αναφορά γίνεται στην τροποποίηση σε υπουργική απόφαση του 1996 όταν υπήρχαν οι όροι «Α.Ε.Ι.» και «Τ.Ε.Ι.», όπως αναφέρονται σαφώς. Άρα, στο πολυνομοσχέδιο ο συντάκτης απλά και αυτονόητα χρησιμοποίησε εκείνη την ορολογία, και μάλιστα μέσα σε εισαγωγικά, προκειμένου να ορίσει τί ακριβώς τροποποιεί.
* Στο άρθρο 37 ο Νόμος 2083 αναφέρεται μόνο σε «Πανεπιστήμια»- τότε τα μόνα Α.Ε.Ι. - ως εκ τούτου είναι απαραίτητος ο όρος αυτός. Ο Νόμος 2083 δεν αναφέρεται στα Τ.Ε.Ι. Τουναντίον, στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου προτείνεται όπως η συγκεκριμένη τροποποίηση να ισχύει αναλογικά και για τα Τ.Ε.Ι., δηλαδή για όλα τα Α.Ε.Ι.

Σχόλιο: Στο άρθρο 13 κυρίες και κύριοι του Υπουργείου Παιδείας? Γιατί δεν μας διευκρινίζετε και αυτο? Γιατί δεν μας μιλάτε και για τον άθλιο διχωρισμό που προσπαθείτε να δημιουργήσετε?

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails