Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

Επιστολή ΔΑΚΕ Μηχανικών Τ.Ε σχετικά με Ενεργειακούς Επιθεωρητές


04/1/2013

Αξιότιμοι Βουλευτές,
σας στέλνουμε κείμενο παρατηρήσεων σχετικά με το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΚΑ που συζητείται την Τρίτη στην αρμόδια Επιτροπή, ζητώντας την παρέμβασή σας:

Παρατηρήσεις -τροπολογίες στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»


Με το παρόν Σχέδιο Νόμου δίνεται η ευκαιρία άρσης των απαράδεκτων διατάξεων που είχαν συμπεριληφθεί στο ΠΔ100/2010 (Ενεργειακοί Επιθεωρητές).
Στο  ΠΔ100/2010, στο άρθρο 4 γίνεται διαχωρισμός των Αδειών Ενεργειακού Επιθεωρητή σε Α΄ και Β΄ τάξης.
Με βάση αυτές τις διατάξεις οι Μηχανικοί Τ.Ε. περιορίζονται στην Α΄ τάξη η οποία αφορά αποκλειστικά σε «κτίρια κατοικίας».
Είναι σαφές ότι ο περιορισμός αυτός  είναι αυθαίρετος.  Δεν τεκμηριώνεται τεχνικά για ποιο λόγο ένας μηχανικός που είναι ικανός να διενεργήσει ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου κατοικίας να μην μπορεί να διενεργήσει ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίου καταστήματος ίσου εμβαδού. 
Επίσης, δεν τεκμηριώνεται τεχνικά το πώς ο μηχανικός που είναι ικανός να διενεργήσει ενεργειακή επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή κλιματισμού κτιρίου ισχύος 100 κιλοβάτ, αφού θα έχει πιστοποιηθεί, να μην μπορεί να διενεργήσει αντίστοιχη επιθεώρηση σε εγκαταστάσεις κτιρίου καταστήματος με υποπολλαπλάσια θερμική ή/και ψυκτική ισχύ. (Πως μπορώ να υπογράψω Πιστοποιητικό για Πολυκατοικία επιφάνειας 900 τμ και δεν μπορώ να υπογράψω για ένα γραφείο 50 τμ;)
Συνεπώς, οι περιορισμοί  αυτοί  δεν έχουν ουδεμία τεχνική/ επιστημονική βάση, παρά τίθενται αποκλειστικά με μεροληπτική αντιμετώπιση των μηχανικών Τ.Ε. με σοβαρές συνέπειες στην άσκηση του επαγγέλματός τους.

 Για τους λόγους αυτούς, προτείνουμε:
δ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ΠΔ 100/2010 (Α’ 177) αντικαθίσταται ως ακολούθως :
« Άρθρο 4 − Άδειες Ενεργειακών Επιθεωρητών
1. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, εγγράφονται στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών του άρθρου 5 και τους χορηγείται Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή η οποία διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες, ήτοι:
(α) Κτιρίου,
(β) Λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και
(γ) Εγκαταστάσεων κλιματισμού,
και  Χορηγείται σε Διπλωματούχους Μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας  (ΤΕΕ), Πτυχιούχους Μηχανικούς, μέλη της Επαγγελματικής-Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογικής  Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) και για τις τρεις κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών (κτιρίου, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού) ή σε κατόχους απόφασης επαγγελματικής αναγνώρισης Ενεργειακού Επιθεωρητή αντίστοιχου επιπέδου, από το Συμβούλιου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), η οποία δίνει το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των κατηγοριών και χρήσεων και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή κλιματισμού ανεξαρτήτως θερμικής και ψυκτικής ισχύος.»

Επίσης, απαιτείται άμεση κατάργηση ολόκληρου του άρθρο 13 («Ενεργειακοί Επιθεωρητές»)  της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 237/5.12.2012 που εισήγαγε αυθαιρέτως το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η οποία αποτελεί προσβολή για τους Μηχανικούς της Χώρας.
Είναι προφανές ότι το συγκεκριμένο άρθρο εισήχθη εσπευσμένα μόνο και μόνο για να «χρυσώσει το χάπι» στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος μετά την κατάργηση της υποχρεωτικής εισφοράς σε αυτό από κάθε αμοιβή μηχανικού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν λίγες εβδομάδες το Υπουργείο έδωσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Νόμου για το ίδιο θέμα, όπου προβλέπονταν εντελώς διαφορετικές διατάξεις σε σχέση με αυτές που περιλαμβάνονται στην ΠΝΠ. Είναι ντροπή οι μηχανικοί των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων να αντιμετωπίζονται ως απόφοιτοι τεχνικών σχολών. Όλες οι διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου καταπατούν κάθε έννοια δικαίου στη χώρα μας.

Τέλος, απαιτείται τροποποίηση της παραγράφου 23(β) του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α΄), σύμφωνα με την οποία η  ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του ν. 3851/2010 (Α΄
85), είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ.  ή υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς τα Δημόσια Κτίρια και τα Κτίρια των ΝΠΔΔ απαιτούν Ενεργειακή Επιθεώρηση και δεν έχει λογική να μην μπορούν να εκδώσουν το σχετικό Πιστοποιητικό οι Μηχανικοί των Υπηρεσιών τους και το Δημόσιο να καλείται να πληρώσει Εξωτερικό Επιθεωρητή.

Κατά συνέπεια προτείνεται η τροποποίηση της παραγράφου 23(β) του άρθρου 42 του Ν. 4030/2011 ως εξής:
«Η  ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 10 του ν. 3851/2010 (Α΄ 85), είναι συμβατή με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ.  ή υπαλλήλου του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μόνο για Επιθεωρήσεις Έργων που αφορούν το φορέα που υπηρετούν».

Μετά την αναλυτικότερη μελέτη του Σχεδίου Νόμου θα σας αποστείλουμε περαιτέρω παρατηρήσεις.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Είμαστε σίγουροι για την παρέμβασή σας τόσο κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής όσο και κατά την Ολομέλεια.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails