Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

Διαδικασία & έντυπα για την κατάρτιση του Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών


Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης του Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών.
Έργο των Επιθεωρητών Άδειας Λειτουργίας είναι η διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις. Η διαδικασία ανάθεσης διενέργειας των επιθεωρήσεων γίνεται από τις Αδειοδοτούσες Αρχές κατόπιν ετήσιου προγραμματισμού περιοδικών επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων που αυτές έχουν αδειοδοτήσει. Τα μέλη των κλιμακίων (μονομελή ή διμελή) ορίζονται από την Αδειοδοτούσα Αρχή, έπειτα από αυτόματη και τυχαίας προσπελάσεως ηλεκτρονική κλήρωση, μεταξύ των Επιθεωρητών που ανήκουν στο Μητρώο.

Το Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών καταρτίζεται σύμφωνα με το αρ. 27 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) και το υπ΄αρ΄126/2012 π.δ (Α΄227) και προσκαλεί όσους έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια Επιθεωρητή, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 2 του αρ. 2 του υπ΄αρ΄126/2012 π.δ (Α΄227), να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, www.ggb.gr και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, www.ypoian.gr.

Οι άδειες Επιθεωρητή διακρίνονται σε 2 κατηγορίες :

    άδεια Επιθεωρητή δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης, που δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να διεξάγει επιθεωρήσεις για δραστηριότητες χαμηλής όχλησης, σύμφωνα με την κατάταξη της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15 /21.3.2012 (Β΄1048).
    άδεια Επιθεωρητή δραστηριοτήτων κάθε βαθμού όχλησης, που δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να διεξάγει επιθεωρήσεις για δραστηριότητες όλων των βαθμών όχλησης, σύμφωνα με την κατάταξη της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/21.3.2012 (Β΄1048).

Α) Απαραίτητα προσόντα

Οι υποψήφιοι Επιθεωρητές πρέπει:

    να είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ή αντίστοιχης ειδικότητας Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή αντίστοιχης ειδικότητας Μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
    να διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα, σχετικά με μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες :

        σχεδιασμός
        λειτουργία (παραγωγή-συντήρηση)
        έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας (ενεργός συμμετοχή, διεξαγωγή αυτοψιών κλπ)

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να λάβουν άδεια Επιθεωρητή δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης, η ανωτέρω εμπειρία ορίζεται σε τουλάχιστον πέντε (5) έτη, ενώ όταν ο υποψήφιοι επιθυμούν να λάβουν άδεια Επιθεωρητή δραστηριοτήτων κάθε βαθμού όχλησης, τότε η απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία αυξάνεται σε οκτώ (8) έτη.

Προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας για εγγραφή στο Μητρώο αποτελεί η μη καταδίκη με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και η μη καταδίκη με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για πλημμέλημα για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή την υπηρεσία ή αδικήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων.

Για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με το δημόσιο, πρόσθετη προϋπόθεση αποτελεί η μη επιβολή πειθαρχικής ποινής για παράβαση καθήκοντος, παράβαση υποχρέωσης εχεμύθειας και παθητική δωροδοκία.

Β) Διαδικασία – Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών (οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν υποχρεωτικά την παρακάτω διαδικασία, διαφορετικά η αίτηση θα απορρίπτεται)

Κάθε υποψήφιος, ο οποίος διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα του αρ. 3 του π.δ. 126 (Α΄ 227) και επιθυμεί να αποκτήσει άδεια Επιθεωρητή και να εγγραφεί στο Μητρώο , πρέπει να υποβάλει αίτηση (ηλεκτρονικά και σε φυσικό φάκελο), υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στην ιστοστελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ), η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

    Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου ισοδυνάμου εγγράφου ταυτοποίησης
    Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
    Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνική σχολή ανώτατης εκπαίδευσης ή, σε περίπτωση σπουδών σε σχολή της αλλοδαπής, ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Για Διπλωματούχους Μηχανικούς, που έχουν εγγραφεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), αρκεί η σχετική βεβαίωση εγγραφής τους, ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ, αρκεί ομοίως η σχετική βεβαίωση εγγραφής τους.
    Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, όπως βεβαιώσεις εργοδότη ή/και αποδεικτικά εμπειρίας ελευθέρων επαγγελματιών. Ενδεικτικά αναφέρονται : κατάλογος εκτελεσθέντων έργων με αναφορά του ποσοστού συμμετοχής του υποψηφίου Επιθεωρητή, βεβαιώσεις αναθέτοντος φορέα, δελτία παροχής υπηρεσιών.
    Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Επιθεωρητής δηλώνει ότι :

        τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή,
        δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα,
        δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για πλημμέλημα για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή την υπηρεσία ή αδικήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων,
        θα τηρεί επαγγελματική εχεμύθεια και δεν θα ανακοινώνει βιομηχανικά και εμπορικά απόρρητα που έρχονται σε γνώση του επ' ευκαιρία των επιθεωρήσεων που θα διενεργήσει,
        εκχωρεί στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, καθώς και στις κατά τόπους αδειοδοτούσες Αρχές το δικαίωμα χρήσης, στατιστικής επεξεργασίας και διασταύρωσης των προσωπικών του στοιχείων και
        αν συντρέχει στο πρόσωπό του τουλάχιστον ένα από τα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 7 του π.δ. 126/2012 (Α΄227), θα το δηλώνει αμελλητί στην αναθέτουσα Αρχή
        Παράβολο πενήντα (50) ευρώ υπέρ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΚΑΕ 3741)

Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει την/τις Περιφερειακή/ές Ενότητα/ες, όπου ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί, καθώς και την κατηγορία της άδειας που αιτείται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.

Σχετικά με την επικύρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών της δηλούμενης επαγγελματικής εμπειρίας (π.χ. δελτία παροχής υπηρεσιών), τα οποία δεν μπορούν να επικυρωθούν από Κ.Ε.Π. ή δημόσιες υπηρεσίες, έχει ισχύ το άρθρο 14 «Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Επικύρωση φωτοαντιγράφων» του ν. 1599/86, σύμφωνα με το οποίο: «Δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου, εφόσον συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την πιστότητα των στοιχείων».

Γ) Εξέταση των αιτήσεων

Οι αιτήσεις με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά εξετάζονται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Επιθεωρητών Άδειας Λειτουργίας (Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ.).
Η Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. γνωμοδοτεί επί των αιτήσεων και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Ο Υπουργός εκδίδει εγκριτική απόφαση, που περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων, στους οποίους χορηγείται η άδεια Επιθεωρητή και το είδος της άδειας που χορηγείται σε καθένα από αυτούς, καθώς και απορριπτική απόφαση, που περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων, στους οποίους δεν χορηγείται άδεια.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση εγγράφονται αυτομάτως στο Μητρώο πιστοποιημένων Επιθεωρητών. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄112).

Δ) Υποβολή Αιτήσεων – Διευκρινίσεις

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποψηφίων Επιθεωρητών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (φυσικός σφραγισμένος φάκελος) στο κεντρικό πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 101 81, 5Ος Όροφος, Γραφείο 514, ώρες 9.30 π.μ. -13.30 μ.μ.

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η υποβολή του φυσικού σφραγισμένου φακέλου στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου υποψήφιου Επιθεωρητή καθώς και η ένδειξη «Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών για την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού».

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνεται στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mporaA@ggb.gr και maroliaf@ggb.gr. Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να προηγείται της υποβολής σε έντυπη μορφή και δεν θα υπερβαίνει την οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία.

Ε) Επικοινωνία – Διευκρινίσεις

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφόρηση επί της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία /Πρωτόκολλα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού στα ακόλουθα τηλέφωνα: 210 3893807 και 210 3893808    Υπόδειγμα Αίτησης
    Υπόδειγμα Βιογραφικού
    Υπεύθυνη Δήλωση
    Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης του Μητρώου Πιστοποιημένων Επιθεωρητών.
Έργο των Επιθεωρητών Άδειας Λειτουργίας είναι η διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις. Η διαδικασία ανάθεσης διενέργειας των επιθεωρήσεων γίνεται από τις Αδειοδοτούσες Αρχές κατόπιν ετήσιου προγραμματισμού περιοδικών επιθεωρήσεων των εγκαταστάσεων που αυτές έχουν αδειοδοτήσει. Τα μέλη των κλιμακίων (μονομελή ή διμελή) ορίζονται από την Αδειοδοτούσα Αρχή, έπειτα από αυτόματη και τυχαίας προσπελάσεως ηλεκτρονική κλήρωση, μεταξύ των Επιθεωρητών που ανήκουν στο Μητρώο.
Το Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών καταρτίζεται σύμφωνα με το αρ. 27 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143) και το υπ΄αρ΄126/2012 π.δ (Α΄227) και προσκαλεί όσους έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια Επιθεωρητή, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. 2 του αρ. 2 του υπ΄αρ΄126/2012 π.δ (Α΄227), να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να υποβάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που είναι ανηρτημένη στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, www.ggb.gr και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, www.ypoian.gr.
Οι άδειες Επιθεωρητή διακρίνονται σε 2 κατηγορίες :
 • άδεια Επιθεωρητή δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης, που δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να διεξάγει επιθεωρήσεις για δραστηριότητες χαμηλής όχλησης, σύμφωνα με την κατάταξη της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15 /21.3.2012 (Β΄1048).
 • άδεια Επιθεωρητή δραστηριοτήτων κάθε βαθμού όχλησης, που δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα να διεξάγει επιθεωρήσεις για δραστηριότητες όλων των βαθμών όχλησης, σύμφωνα με την κατάταξη της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/21.3.2012 (Β΄1048).
Α) Απαραίτητα προσόντα
Οι υποψήφιοι Επιθεωρητές πρέπει:
 1. να είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί ή αντίστοιχης ειδικότητας Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή αντίστοιχης ειδικότητας Μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας.
 2. να διαθέτουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία, σε ένα από τα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα, σχετικά με μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες :
  • σχεδιασμός
  • λειτουργία (παραγωγή-συντήρηση)
  • έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας (ενεργός συμμετοχή, διεξαγωγή αυτοψιών κλπ)
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να λάβουν άδεια Επιθεωρητή δραστηριοτήτων χαμηλής όχλησης, η ανωτέρω εμπειρία ορίζεται σε τουλάχιστον πέντε (5) έτη, ενώ όταν ο υποψήφιοι επιθυμούν να λάβουν άδεια Επιθεωρητή δραστηριοτήτων κάθε βαθμού όχλησης, τότε η απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία αυξάνεται σε οκτώ (8) έτη.
Προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας για εγγραφή στο Μητρώο αποτελεί η μη καταδίκη με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και η μη καταδίκη με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για πλημμέλημα για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή την υπηρεσία ή αδικήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων.
Για τους μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με το δημόσιο, πρόσθετη προϋπόθεση αποτελεί η μη επιβολή πειθαρχικής ποινής για παράβαση καθήκοντος, παράβαση υποχρέωσης εχεμύθειας και παθητική δωροδοκία.
Β) Διαδικασία – Υποβολή απαιτούμενων δικαιολογητικών (οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ακολουθήσουν υποχρεωτικά την παρακάτω διαδικασία, διαφορετικά η αίτηση θα απορρίπτεται)
Κάθε υποψήφιος, ο οποίος διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα του αρ. 3 του π.δ. 126 (Α΄ 227) και επιθυμεί να αποκτήσει άδεια Επιθεωρητή και να εγγραφεί στο Μητρώο , πρέπει να υποβάλει αίτηση (ηλεκτρονικά και σε φυσικό φάκελο), υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στην ιστοστελίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, και του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΓΓΒ), η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
 • Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου ισοδυνάμου εγγράφου ταυτοποίησης
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνική σχολή ανώτατης εκπαίδευσης ή, σε περίπτωση σπουδών σε σχολή της αλλοδαπής, ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Για Διπλωματούχους Μηχανικούς, που έχουν εγγραφεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), αρκεί η σχετική βεβαίωση εγγραφής τους, ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ, αρκεί ομοίως η σχετική βεβαίωση εγγραφής τους.
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, όπως βεβαιώσεις εργοδότη ή/και αποδεικτικά εμπειρίας ελευθέρων επαγγελματιών. Ενδεικτικά αναφέρονται : κατάλογος εκτελεσθέντων έργων με αναφορά του ποσοστού συμμετοχής του υποψηφίου Επιθεωρητή, βεβαιώσεις αναθέτοντος φορέα, δελτία παροχής υπηρεσιών.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία ο υποψήφιος Επιθεωρητής δηλώνει ότι :
  1. τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή,
  2. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα,
  3. δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για πλημμέλημα για αδικήματα σχετικά με τα υπομνήματα ή την υπηρεσία ή αδικήματα κατά των περιουσιακών δικαιωμάτων,
  4. θα τηρεί επαγγελματική εχεμύθεια και δεν θα ανακοινώνει βιομηχανικά και εμπορικά απόρρητα που έρχονται σε γνώση του επ' ευκαιρία των επιθεωρήσεων που θα διενεργήσει,
  5. εκχωρεί στη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, καθώς και στις κατά τόπους αδειοδοτούσες Αρχές το δικαίωμα χρήσης, στατιστικής επεξεργασίας και διασταύρωσης των προσωπικών του στοιχείων και
  6. αν συντρέχει στο πρόσωπό του τουλάχιστον ένα από τα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του άρθρου 7 του π.δ. 126/2012 (Α΄227), θα το δηλώνει αμελλητί στην αναθέτουσα Αρχή
  7. Παράβολο πενήντα (50) ευρώ υπέρ της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (ΚΑΕ 3741)
Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει την/τις Περιφερειακή/ές Ενότητα/ες, όπου ενδιαφέρεται να δραστηριοποιηθεί, καθώς και την κατηγορία της άδειας που αιτείται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.
Σχετικά με την επικύρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών της δηλούμενης επαγγελματικής εμπειρίας (π.χ. δελτία παροχής υπηρεσιών), τα οποία δεν μπορούν να επικυρωθούν από Κ.Ε.Π. ή δημόσιες υπηρεσίες, έχει ισχύ το άρθρο 14 «Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Επικύρωση φωτοαντιγράφων» του ν. 1599/86, σύμφωνα με το οποίο: «Δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου, εφόσον συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την πιστότητα των στοιχείων».
Γ) Εξέταση των αιτήσεων
Οι αιτήσεις με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά εξετάζονται από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Επιθεωρητών Άδειας Λειτουργίας (Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ.).
Η Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ. γνωμοδοτεί επί των αιτήσεων και εισηγείται σχετικά στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Ο Υπουργός εκδίδει εγκριτική απόφαση, που περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων, στους οποίους χορηγείται η άδεια Επιθεωρητή και το είδος της άδειας που χορηγείται σε καθένα από αυτούς, καθώς και απορριπτική απόφαση, που περιέχει τα ονόματα των υποψηφίων, στους οποίους δεν χορηγείται άδεια.
Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στην εγκριτική απόφαση εγγράφονται αυτομάτως στο Μητρώο πιστοποιημένων Επιθεωρητών. Οι αποφάσεις αυτές δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄112).
Δ) Υποβολή Αιτήσεων – Διευκρινίσεις
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποψηφίων Επιθεωρητών με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (φυσικός σφραγισμένος φάκελος) στο κεντρικό πρωτόκολλο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ. 101 81, 5Ος Όροφος, Γραφείο 514, ώρες 9.30 π.μ. -13.30 μ.μ.
Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η υποβολή του φυσικού σφραγισμένου φακέλου στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ενδιαφερόμενου υποψήφιου Επιθεωρητή καθώς και η ένδειξη «Μητρώο Πιστοποιημένων Επιθεωρητών για την Διεύθυνση Ανάπτυξης και Συντονισμού».
Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων των ενδιαφερομένων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα γίνεται στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: mporaA@ggb.gr και maroliaf@ggb.gr. Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να προηγείται της υποβολής σε έντυπη μορφή και δεν θα υπερβαίνει την οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία.
Ε) Επικοινωνία – Διευκρινίσεις
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφόρηση επί της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν με την Γραμματεία /Πρωτόκολλα της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού στα ακόλουθα τηλέφωνα: 210 3893807 και 210 3893808
- See more at: http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=9188&lang=el&utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82%3A+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1+%26+%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1%2C+%CE%91%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%3A+%CE%BD%CE%AD%CE%B1+%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82%2C+%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CF%82+%CE%9B%CE%91%CE%93%CE%97%CE%95+%26+46+%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1+%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1&utm_campaign=20140204_m119036274_%CE%A0%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CE%B9+%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%AD%CF%82%3A+%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1+%26+%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1%2C+%CE%91%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%3A+%CE%BD%CE%AD%CE%B1+%CE%B5%CE%B3%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82%2C+%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%89%CE%BC%CE%AD%CF%82+%CE%9B%CE%91%CE%93%CE%97%CE%95+%26+46+%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1+%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%B1&utm_term=_CE_B4_CE_B9_CE_B1_CE_B2_CE_AC_CF_83_CF_84_CE_B5+_CF_80_CE_B5_CF_81_CE_B9_CF_83_CF_83_CF_8C_CF_84_CE_B5_CF_81_CE_B1#sthash.CV7PbJvS.dpuf

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails