Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013

Ερώτηση Λευτέρη Αυγενάκη και Μιχάλη Παπαδόπουλου Σχετικά με ΣΤΑΣΥ Α.Ε

Ερώτηση -Καταπέλτη  κατέθεσαν οι συνάδελφοι Βουλευτές Μιχάλης Παπαδόπουλος και Λευτέρης Αυγενάκης προς τον Υπουργό Μεταφορών για την απαράδεκτη προκήρυξη για θέσεις Διευθυντών στη ΣΤΑΣΥ Α.Ε. από όπου αποκλείονται οι Μηχανικοί Τ.Ε.

Αριθμ. Πρωτ:11837/13-6-13
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ:   ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΚΤΥΩΝ


ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη θέσεων Διευθυντών από τη ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.»


            Σύμφωνα με την παράνομη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.) 1679/13.5.2013, με θέμα τη στελέχωση θέσεων του εγκεκριμένου, με την υπ’ αριθμ.   1660/26.3.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, οργανογράμματος της Εταιρείας, προκηρύχθηκε η πλήρωση δεκατριών (13) θέσεων Διευθυντών. (Αριθμ. Πρωτοκόλλου Προκήρυξης: 3065/14.5.2013).
            Στα απαιτούμενα προσόντα για την κάλυψη των θέσεων που προκηρύσσονται είναι το πτυχίο Α.Ε.Ι.
            Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας κος Παπαθανάσης , προσέθεσε στα απαιτούμενα προσόντα και μόνον για τις θέσεις των διευθυντών όπου προορίζονται μηχανικοί, τον περιορισμό οι υποψήφιοι να είναι μέλη του ΤΕΕ. Έτσι  ο κος Παπαθανάσης, αγνοώντας επιδεικτικά την ισχύουσα νομοθεσία, όπως παρατίθεται παρακάτω, παραβιάζοντας την συνταγματική αρχή της ισότητας, εισάγει την διακριτική μεταχείριση μεταξύ των συναδέλφων που είναι αντίθετη και με το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος, αφού περιορίζει την ελευθερία ανάπτυξης της προσωπικότητας τους, των μηχανικών του Τεχνολογικού Τομέα των ΑΕΙ από την συμμετοχή τους στην οικονομική ζωή και συγκεκριμένα από την δυνατότητά τους να ασκήσουν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης.
            Έτσι για τις μισές περίπου από τις θέσεις των διευθυντών που προκηρύσσονται, σύμφωνα και με τον νόμο 3549/2007 άρθρο 1, αλλά και με την προκήρυξη, πτυχιούχοι των ΤΕΙ άλλων σχολών και ειδικοτήτων, πλην των μηχανικών, εδικαιούντο να υποβάλλουν αίτηση και να κριθούν, όπως και έκαναν, ενώ οι συνάδελφοί τους μηχανικοί δεν μπορούν, διότι ετσιθελικά αποφάσισε ο κος Παπαθανάσης παρασύροντας μαζί του και το ΔΣ της εταιρίας. Επομένως με τις ενέργειές του αυτές ο κος Παπαθανάσης, θέτει ο ίδιος για τον εαυτό του σε αμφιβολία την ικανότητά του να διοικεί αυτό τον οργανισμό.
            Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1, παρ΄.1,στ. α' του Ν. 2916/2001 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης και ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα αυτής» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 παρ. 1του νόμου 3549/2007 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»:
            1. α)Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα(ΑΕΙ) κατά την έννοια του άρθρου 16,§5 του Συντάγματος  είναι τα ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς : αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτής της νομοθεσίας δεν είναι νόμιμη η πλεονεκτική επιλογή των μηχανικών πτυχιούχων ΑΕΙ πανεπιστημιακού τομέα έναντι των μηχανικών πτυχιούχων ΑΕΙ Τεχνολογικού Τομέα, αφού ο νόμος θεσπίζει την ακαδημαϊκή ισοτιμία του βασικού τίτλου σπουδών. Με την διάταξη του ως άνω άρθρου οριοθετήθηκε ο χώρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης καθώς κατέστη σαφής η διάκριση σε πανεπιστημιακό και τεχνολογικό τομέα σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος, αποσαφηνίστηκε έτσι το νομικό περιεχόμενο του όρου «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα» ώστε να αναφέρεται τόσο στα Πανεπιστήμια όσο και όσο και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.                  
            Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ρητά ότι οι πτυχιούχοι μηχανικοί ΤΕ  μπορούν να κριθούν και να εξελιχθούν στη θέση διευθυντή στην δημόσια διοίκηση (ν. 3839/2010, άρθρο 1ο) Ν.4024/2011 άρθρο 10. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην εταιρεία εφαρμόζεται αναλογικά ο ν. 4024/2011 ως προς το μισθολόγιο του προσωπικού της, άρθρο 31 και στον νόμο αυτό τόσο το σύστημα βαθμολογικής κατάταξης όσο και οι προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης (άρθρο 7 παράγραφος 7 και αρθ. 10, παρ. 1β') για την τοποθέτηση σε θέση διεύθυνσης ή τμήματος ουδεμία διάκριση προβλέπει για το προσωπικό των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ και επομένως καμία διάκριση για τους μηχανικούς είτε αυτοί προέρχονται από ΑΕΙ του τεχνολογικού τομέα, είτε από ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα.  Επίσης η μοριοδότηση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ για την κατάληψη θέσεων ευθύνης είναι ενιαία και δεν προσμετρείται διαφορετικά το δίπλωμα του Πολυτεχνείου από το πτυχίο του ΤΕΙ. ( άρθρο 85 παραγ. 1.α) 
            Μοναδική απαίτηση αλλά και αναφαίρετο δικαίωμα των πτυχιούχων μηχανικών της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αποτελεί το δικαίωμα της κρίσης χωρίς αποκλεισμούς για όλες τις ιεραρχικές θέσεις ανάλογα με τα τυπικά προσόντα που καθορίζονται από τους Νόμους της Πολιτείας και τα ουσιαστικά προσόντα απότοκο της ευδόκιμης προϋπηρεσίας και εμπειρίας.

            Τόσο η ΤΡΑΙΝΟΣΕ όσο και η ΕΡΓΟΣΕ, εταιρείες που η εποπτεία τους ασκείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης με αποφάσεις των διοικητικών τους Συμβουλίων έχουν εκδώσει προσοντολόγιο για την κάλυψη θέσεων προϊσταμένων όλων των οργανικών βαθμίδων (Τμήμα, Υπηρεσία Διεύθυνση) (χωρίς κανένα περιορισμό  η διαφοροποίηση των Πτυχιούχων των ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων -ΤΕΙ) ενώ ανάλογες ρυθμίσεις έχουν γίνει και στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.      
            Τέλος κατά την άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος ο Διευθύνων Σύμβουλος και το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν συμβατική υποχρέωση έναντι των εργαζομένων να ασκούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τον νόμο τηρώντας τις αρχές της καλής πίστης κατά το άρθρο 288ΑΚ. Στην προκειμένη περίπτωση η ανωτέρω προκήρυξη είναι μη νόμιμη καθώς οι προϋποθέσεις επιλογής προϊσταμένων διεύθυνσης εισάγουν μη νόμιμη διακριτική μεταχείριση εις βάρος των πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ παραβιάζοντας τα άρθρα 4 παρ.2 και 22 παρ.1 του Συντάγματος καθόσον μη νόμιμα παρεμποδίζουν το δικαίωμα υπηρεσιακής εξέλιξης για την κρίση την επιλογή και την τοποθέτηση σε θέση  ευθύνης των πτυχιούχων μηχανικών της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
            Ερωτάται λοιπόν ο αρμόδιος υπουργός: 
1.      Συμφωνεί με βάση τα ανωτέρω εκτεθέντα ότι η ανωτέρω προκήρυξη είναι μη νόμιμη κατά το σύνταγμα και τους νόμους της ελληνικής πολιτείας και πρέπει να αποσυρθεί;

2.      Συμφωνεί ότι η νέα προκήρυξη που πρέπει άμεσα να εκδοθεί πρέπει να προβλέπει ως γενικό προσόν εκπαίδευσης για τους υποψηφίους μηχανικούς της ΣΤΑΣΥ ΑΕ Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του Πανεπιστημιακού η Τεχνολογικού Τομέα;

3.      Μετά την διαπιστωμένη παραβίαση του Νόμου  από τον  Διευθύνοντα σύμβουλο, τι προτίθεται να κάνει;

4.      Εκτός και  οι  πράξεις του Διευθύνοντα   συμβούλου  γίνονται σε  συνεννόηση  με τον  Υπουργο;

Αρα  συμφωνεί ο κ.Υπουργός με την απόφαση;
                                                                                    

ΑΘΗΝΑ   13  /06/2013
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
 

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails