Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2008

Η Πολιτεία οφείλει να εκδώσει επιτέλους τα Προεδρικά Διατάγματα με τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Τ.Ε.Ι.

Το 1983 με το Νόμο 1404 ιδρύθηκαν τα Τ.Ε.Ι. (Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).
Σήμερα, στα 15 Τ.Ε.Ι. της χώρας λειτουργούν Τμήματα 89 διαφορετικών ειδικοτήτων, ενώ περισσότεροι από 200.000 σπουδαστές φοιτούν στα 182 συνολικά Τμήματα Τ.Ε.Ι.
Δυστυχώς όμως 23 ολόκληρα χρόνια μετά την ίδρυση των Τ.Ε.Ι., ακόμη δεν έχουν εκδοθεί τα Προεδρικά Διατάγματα με τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Αποφοίτων περισσότερων από 40 Τμήματα, παρά το ότι ο Νόμος 1404/1983 στο άρθρο 25 προέβλεπε: «Στους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα, που καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του Σ.Τ.Ε., το αργότερο έξι μήνες πριν από την αποφοίτηση των πρώτων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για τις υπάρχουσες ειδικότητες και προκειμένου για νέες ειδικότητες, ταυτόχρονα με τη δημιουργία τους ή με την ίδρυση αντίστοιχων τμημάτων. Με ίδια προεδρικά διατάγματα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και κάθε λεπτομέρεια για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου αυτή απαιτείται».

Η μη έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων με τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων έχει τεράστιες συνέπειες για τους 300 χιλιάδες πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., καθώς αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα στην άσκηση του επαγγέλματός τους.
Την ίδια στιγμή μάλιστα που οι χιλιάδες (τετραετούς φοίτησης) απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. δεν μπορούν να ασκήσουν ούτε στοιχειωδώς το επάγγελμά τους, οι απόφοιτοι των Ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ακόμα και αυτών που έχουν τριετή διάρκεια φοίτησης) παίρνουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αντίστοιχη με αυτή των αποφοίτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων και εντάσσονται στο Δημόσιο στην κατηγορία Π.Ε...

Για τον παραπάνω λόγω συλλέγονται ηλεκτρονικές υπογραφές στο ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΕΙ

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails