Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2008

Τροποποίηση και συμπλήρωση πολεοδομικών διατάξεων, ρύθμιση συναφών θεμάτων και θεμάτων του Ταμείου Νομικών (Α` 4). (Νόμος 1512 της 11/11.1.1985)

Αρθρο 1.

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών για τη συντήρηση ακινήτων.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 268 του κωδικοποιητικού διατάγματος από

14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.

1. Οι κύριοι, επικαρπωτές ή νομείς κτιρίων οφείλουν να τα διατηρούν

σε τέτοια κατάσταση ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο ανθρώπων ή ξένων

πραγμάτων ή κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, να μην προσβάλλουν το φυσικό,

το πολιτιστικό και το πολεοδομικό περιβάλλον και γενικότερα να μην

υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής της περιοχής τους. Αν οι κύριοι,

επικαρπωτές ή νομείς παραλείπουν την υποχρέωσή τους αυτή, μπορεί να

επεμβαίνει το δημόσιο ή ο οικείος οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης

(Ο.Τ.Α.) και να εκτελεί τις εργασίες, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη

σε βάρος των υποχρέων. Οι κάτοχοι των ακινήτων υποχρεούνται να

ανέχονται τις παραπάνω επεμβάσεις.

Το Δημόσιο ή ο οικείος Ο.Τ.Α. αναλαμβάνει το σύνολο ή μέρος της

δαπάνης διατήρησης και ανάπλασης των κτιρίων, ανάλογα με το μέγεθος της

δαπάνης και την οικονομική κατάσταση του υπόχρεου κυρίου, επικαρπωτή

ή νομέα. Η αύξηση της οικονομικής αξίας του κτιρίου και η αύξηση των

προσόδων από την οικονομική του εκμετάλλευση, που οφείλονται στις

εργασίες διατήρησης και ανάπλασης του κτιρίου, συμψηφίζονται στην

οικονομική ενίσχυση την οποία δικαιούται ο κύριος, επικαρπωτής ή

νομέας.

2. Με π.δ., που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και

Χωροταξίας , Οικισμού και Περιβάλλοντος, καθορίζεται σε ποιές

περιπτώσεις οι κύριοι, επικαρπωτές ή νομείς των κτιρίων οφείλουν να

πραγματοποιούν εργασίες για τη διατήρηση ή ανάπλαση τους και ο τρόπος

και η διαδικασία επέμβασης του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. για την εκτέλεση

των εργασιών αυτών. Με όμοιο διάταγμα καθορίζονται ο τρόπος κάλυψης της

δαπάνης διατήρησης και ανάπλασης των κτιρίων, το ποσοστό συμμετοχής του

Δημοσίου ή των ΟΤΑ στη συνολική δαπάνη σύμφωνα με τα κριτήρια της

προηγούμενης παραγράφου, ο τρόπος υπολογισμού, οι όροι, οι προυποθέσεις

και ο τρόπος συμψηφισμού της αύξησης της οικονομικής αξίας του ακινήτου

και των προσόδων από την οικονομική του εκμετάλλευση και κάθε άλλη

αναγκαία ρύθμιση για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Με το

παραπάνω διάταγμα μπορεί να προβλέπεται ότι η κάλυψη της δαπάνης,

διατήρησης ή ανάπλασης του κτιρίου επιτυγχάνεται με την παραχώρηση της

οικονομικής εκμετάλλευσης του κτιρίου στο Δημόσιο ή τον ΟΤΑ και να

καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραχώρησης αυτής.

***Παρατήρηση:Δια του άρθρου 3 παρ. 3 και 4 του Ν. 1598/1986 ,

ΦΕΚ Α 73 , (που καταργήθηκε από το άρθρο 10 παρ.

1 του Ν. 1703/1987 , ΦΕΚ Α 78 , με την επιφύλαξη

του άρθρ. 6 παρ. 4 του ιδίου νόμου) ορίσθηκε ότι

ο εκμισθωτής μπορεί να ζητήσει την απόδοση του

μισθίου υπό προυποθέσεις, για να πραγματοποιήσει

εργασίες για διατήρηση ή ανάπλαση του κτιρίου.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 268 του κωδικοποιητικού διατάγματος από

14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.

Αρθρο 2.

Ρυμοτομικό σχέδιο οικισμών σε δασικές εκτάσεις.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 37 του κωδικοποιητικού διατάγματος από

14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.

1. Επιτρέπεται η έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού κύριας

κατοικίας που δημιουργήθηκε μέσα σε δημόσια δασική έκταση εφόσον η

έκταση αυτή εμπίπτει σε μια από τις κατηγορίες δασικών εκτάσεων που

προβλέπεται στις περιπτώσεις γ, δ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 4

του Ν. 998/1979 " Περί προστασίας των δασών και δασικών εν γένει

εκτάσεων της χώρας" (ΦΕΚ 289).

2. Η έγκριση του σχεδίου οικισμού κύριας κατοικίας, σύμφωνα με τις

προηγούμενες παραγράφους, γίνεται αποκλειστικά στο μέτρο που απαιτούν

οι στεγαστικές ανάγκες των μόνιμων κατοίκων τους και με τον όρο ότι

θα επιδιώκεται εκάστοτε η διατήρηση και ανάπτυξη στο μεγαλύτερο

δυνατό βαθμό της δασικής βλάστησης των δασικών εκτάσεων που

περιλαμβάνονται στο σχέδιο του οικισμού και θα επιβάλλονται για το

σκοπό αυτό ειδικές υποχρεώσεις στους ιδιοκτήτες και στο φορέα που

τυχόν αναλαμβάνει την οικιστική διαμόρφωση της περιοχής.

3. Στην πιο πάνω περίπτωση η έγκριση του σχεδίου γίνεται μόνο

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33) και το γενικό

πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Γεωργίας

και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 37 του κωδικοποιητικού διατάγματος από

14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.

Αρθρο 3.

Καθορισμός χρήσεων παραχωρούμενων δημόσιων εκτάσεων.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 446 του κωδικοποιητικού διατάγματος από

14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.

1. Η εκποίηση, η παραχώρηση και η μίσθωση , καθώς και κάθε άλλη

παραχώρηση της χρήσης εκτάσεων γης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. ή τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου

τομέα, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 6 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ

65) γίνεται αφού προσδιορισθεί η χρήση των εκτάσεων αυτών και εφόσον ο

σκοπός των παραπάνω πράξεων δεν είναι αντίθετος με τη χρήση αυτή. Οταν

η χρήση αυτη δεν έχει προσδιοριστεί με εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή άλλο

νόμιμο τρόπο, ο προσδιορισμός γίνεται με απόφαση του νομάρχη. Η

παραπάνω απόφαση δεν είναι αναγκαία όταν ο σκοπός της παραχώρησης της

χρήσης ή μίσθωσης δεν μεταβάλλει την υφισταμένη χρήση των εκτάσεων. Η

απόφαση του νομάρχη εκδίδεται ύστερα από γνώμη της αρμόδιας

πολεοδομικής αρχής και γνώμη είτε του δημοτικού ή του κοινοτικού

συμβουλίου είτε του διοικητικού συμβουλίου των παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ. και

Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα. Εφόσον οι παραπάνω γνώμες δεν έχουν

υποβληθεί στο νομάρχη εντός 60 ημερών από της λήψεως του σχετικού

ερωτήματος από το δήμο ή την κοινότητα ή Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ., ο

νομάρχης προχωρεί στην έκδοση της απόφασης και χωρίς αυτές. Η

πολεοδομική αρχή οφείλει να λαμβάνει υπόψη της τις μελέτες για χρήσεις

γης που τυχόν υπάρχουν για την περιοχή.

Η απόφαση του νομάρχη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

μόνο στις περιπτώσεις που αφορά εκποίηση ή δωρεάν παραχώρηση εκτάσεων.

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζονται στις

μισθώσεις δημόσιων ή κοινοτικών εκτάσεων για αγροτική χρήση (γεωργική,

κτηνοτροφική - δασική - αλιευτική).

3. Αν μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευση του νόμου αυτού αποδοθούν

στο Δημόσιο ή τους Ο.Τ.Α. τα δημόσια κτήματα, οι κοινόχρηστοι χώροι

και τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας, που εχουν καταληφθεί αυθαίρετα ή

με οποιοδήποτε τρόπο μεταβληθεί χωρίς άδεια ή και με υπέρβαση άδειας

της αρμόδιας αρχής μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εξαλείφεται το

αξιόποινο και παύει οριστικώς η ποινική δίωξη, ως προς τους αυτουργούς

και τους συμμέτοχους των αξιόποινων πράξεων που προβλέπονται στα άρθρα

23 του Α.Ν. 1539/1938 (ΦΕΚ 488), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.

2 του Α.Ν. 263/1968 (ΦΕΚ 12) και 24 παρ. 2 του Α.Ν. 2344/1940 (ΦΕΚ

154), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 3 του Α.Ν. 263/1968.

Για την απόδοση συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής από

τον αρμόδιο οικονομικό έφορο. Αντίγραφο του πρωτοκόλλου διαβιβάζεται

αμέσως στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών. Αξίωση δαπανών ή

αποζημίωση για τις κατασκευές που έχουν γίνει δεν αναγνωρίζεται.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλέπε το άρθρο 446 του κωδικοποιητικού διατάγματος από

14.7.99 ΦΕΚ Δ 580/27.7.99.

Αρθρο 4.

Τήρηση κτηματογραφικών στοιχείων

1. Οι διευθύνσεις πολεοδομίας ή τα τμήματα πολεοδομίας και

πολεοδομικών εφαρμογών ή τα πολεοδομικά γραφεία είναι κατά περίπτωση

αρμόδια να τηρούν τα κτηματογραφικά στοιχεία των περιοχών οι οποίες

καθορίζονται εκαστοτε με απόφαση του Υπουργου Χωροταξίας, Οικισμού και

Περιβάλλοντος που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η

τήρηση των κτηματογραφικών στοιχείων γίνεται απο ειδικό για το σκοπό

αυτον γραφείο (γραφείο κτηματογράφησης), που αποτελεί οργανική μονάδα

των παραπάνω υπηρεσιών. Με π. δ/γμα, που εκδίδεται με πρόταση του

Υπουργού Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος καθορίζονται για

ολόκληρη τη Χώρα τα κτηματογραφικά στοιχεία των πιο πάνω περιοχών, το

περιεχόμενο και ο τρόπος της τήρησής τους, οι υποχρεώσεις των

ιδιοκτητών για την παροχή των αναγκαίων πληροφοριών και στοιχείων, η

διάρθρωση και η λειτουργία του ειδικού γραφείου κτηματογράφησης των

παραπάνω πολεοδομικών υπηρεσιών και καθε σχετική λεπτομέρεια.

2. Μετά την πάροδο ενός μήνα απο τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως " της πράξης του οικείου νομάρχη " με την οποία

διαπιστώνεται ότι ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση των κτηματογραφικών

στοιχείων ορισμένης περιοχής, απαγορεύεται με ποινή ακυρότητας η

κατάρτιση συμβολαίων για τη σύσταση, μετάθεση, αλλοιώση ή κατάργηση

εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα της περιοχής που ορίζεται με αυτήν

την απόφαση, άν δεν προσκομιστεί στο συμβολαιογράφο απόσπασμα από τα

κτηματογραφικά στοιχεία που τηρεί το γραφείο κτηματογράφησης της

πολεοδομικής υπηρεσίας της περιοχής του ακινήτου. Το απόσπασμα αυτό

επισυνάπτεται και μνημονεύεται υποχρεωτικά στο συμβολαιο. Ο τύπος του

αποσπάσματος καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Χωροταξίας, Οικισμού

και Περιβάλλοντος , που ανακοινώνεται στους συμβολαιογραφικούς

συλλόγους της Χώρας μέσα στη μηνιαία προθεσμία της παραγράφου αυτής.

"Στο ως άνω απόσπασμα επισυνάπτεται κτηματογραφικός χάρτης του

ακινήτου επί του οποίου βεβαιώνονται από την υπηρεσία και τα στοιχεία

που απαιτούνται κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 651/1977 (ΦΕΚ

207 Α`), μη απαιτουμένης της προσκόμισης στο συμβολαιογράφο ετέρου

τοπογραφικού διαγράμματος".

*** Η εντός " " διάταξη στο τέλος της παρ. 2 του άρθρ. 4 προστέθηκε

στο άρθρο 4, όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν.

1647/1986, με το άρθρο 100 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (Α` 101).

"Τα συμβόλαια για σύσταση, μετάθεση, αλλοίωση ή κατάργηση εμπράγματων

δικαιωμάτων σε ακίνητα του Δήμου Καλλιθέας της Νομαρχίας Πειραιά, τα

οποία καταρτίστηκαν από 8.11.1993 έως 31.12.1993 χωρίς να συντρέχουν οι

προϋποθέσεις των προηγούμενων εδαφίων της ίδιας παραγράφου, θεωρούνται

έγκυρα εξυπαρχής, εφόσον, μέσα σε δύο (2) μήνες από τη δημοσίευση της

παρούσας διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσκομιστεί στον

οικείο υποθηκοφύλακα, με φροντίδα των συμβολαιογράφων που συνέταξαν τα

συμβόλαια αυτά, το απόσπασμα από τα κτηματογραφικά στοιχεία που τηρεί

το οικείο Γραφείο Κτηματολογίου."

***Το εντός " " εδάφιο προστέθηκε με την παρ.6 του άρθρου 14 του

Ν.2308/1995 (Α 114)

"3. Για την έκδοση του αποσπάσματος των κτηματογραφικών στοιχείων

της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται εφ` άπαξ ανταποδοτικό τέλος

υπέρ του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος

(Ο.Κ.Χ.Ε.) για την κάλυψη των δαπανών σύνταξης και τήρησης του

Εθνικού Κτηματολογίου. Το τέλος αυτό καταβάλλεται από τον αιτούντα

την έκδοση του πρώτου αποσπάσματος κτηματογραφικών στοιχείων κάθε

ακινήτου. Για κάθε επόμενη, μετά την πρώτη, έκδοση αποσπάσματος

κτηματογραφικών στοιχείων για το ίδιο ακίνητο καταβάλλεται επίσης

παράβολο υπέρ του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος

(Ο.Κ.Χ.Ε.). Σε περίπτωση που εντός εικοσαετίας από την προθεσμία

που ορίζει η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου δεν εκδοθεί κανένα

απόσπασμα κτηματογραφικών στοιχείων λόγω μη μεταβίβασης καθ`

οιονδήποτε τρόπο ακινήτου τινός, το αναλογούν ανταποδοτικό τέλος

καταβάλλεται από τον κύριο του ακινήτου και εισπράπεται κατά τις

διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Ο τρόπος βεβαιώσεως και

εισπράξεως του ανταποδοτικού τέλους και του παραβόλου, καθώς και

κάθε συναφής λεπτομέρεια, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα, που

εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, μετά από γνωμοδότηση του διοικητικού

συμβουλίου του Ο.Κ.Χ.Ε.

Το ύψος του ανταποδοτικού τέλους και του παραβόλου καθορίζονται κατά

περιοχή με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημόσιων Εργων, που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του

διοικητικού συμβουλίου του Ο.Κ.Χ.Ε. το Δεκέμβριο εκάστου έτους και

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ισχύει δε από της 1ης

Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Για τον προσδιορισμό των ανωτέρω

λαμβάνεται υπόψη και η αξία των ακινήτων".

*** Η εντός " " νέα παρ. 3 προστέθηκε με το άρθρο 100 παρ. 2 του Ν.

1892/1990 (Α` 101) και συγχρόνως οι επόμενες παράγραφοι 3,4 και

5, αναριθμήθηκαν σε 4, 5 και 6 αντίστοιχα.

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Για διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης ανταποδοτικού τέλους

και παραβόλου υπέρ του Ο.Κ.Χ.Ε. κατά την χορήγηση αποσπασμάτων

κτηματογραφικών στοιχείων βλέπε Π.Δ.121/1994 (Α 89)

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails